[Rt-commit] r6604 - rt/branches/3.7-EXPERIMENTAL-RTIR-2.2/lib/t/regression

ruz at bestpractical.com ruz at bestpractical.com
Fri Dec 8 21:03:08 EST 2006


Author: ruz
Date: Fri Dec 8 21:03:07 2006
New Revision: 6604

Modified:
  rt/branches/3.7-EXPERIMENTAL-RTIR-2.2/lib/t/regression/04send_email.t

Log:
* merge bug

Modified: rt/branches/3.7-EXPERIMENTAL-RTIR-2.2/lib/t/regression/04send_email.t
==============================================================================
--- rt/branches/3.7-EXPERIMENTAL-RTIR-2.2/lib/t/regression/04send_email.t	(original)
+++ rt/branches/3.7-EXPERIMENTAL-RTIR-2.2/lib/t/regression/04send_email.t	Fri Dec 8 21:03:07 2006
@@ -349,7 +349,7 @@
         is ($MIME->parts(1)->head->mime_type , "text/html", "The third part is an html ");
         my $content_1251;
         $content_1251 = $MIME->parts(1)->bodyhandle->as_string();
-        ok ($content_1251 =~ qr{�e����p "������� ��" ���ae�� �e��:},
+        ok ($content_1251 =~ qr{Ó÷eáíûé Öeíòp "ÊÀÄÐÛ ÄÅËÎÂÎÃÎ ÌÈÐÀ" ïpèãëaøaeò ía òpeíèíã:},
 "Content matches drugim in codepage 1251" );
         }';
 }


More information about the Rt-commit mailing list